บริการของเรา

ให้บริการรับรองเอกสาร

Documentation Services

– ให้บริการรับรองเอกสาร และมีบริการนอกสถานที่ (Notarial Services Attorney )

– รับรองรายมือชื่อ

– รับรองสำเนาเอกสาร

– รับรองคำแปล

– รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

– รับรองลายมือชื่อกรรมการนิติบุคคล บริษัทเอกชน และ บริษัทจำกัดมหาชน

– รับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กงสุล

Documentation Services
thThai